OGÓLNE WARUNKI UMÓW EVERUPTIVE SP. Z O.O. – RPO

 

1. Zakres

 1. Niniejsze ogólne warunki umów (OWU) określają treść zleceń lub umów o współpracy w zakresie rekrutacji kandydatów do pracy zawieranych z Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 676-244-92-33 REGON: 122419948 (Spółka).
 2. Spółka oraz Klient mogą odmiennie określić treść pojedynczych zleceń lub umowy o współpracy (Umowa lub Zlecenie) poprzez wyraźne wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWU. Jako zlecenie lub umowę rozumie się każdą umowę lub zlecenie zawieraną ze Spółką w jakiejkolwiek formie, której przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług rekrutacji w celu zatrudniania przez Klienta kandydatów do pracy.
 3. Spółka wykonuje Umowę lub Zlecenie za pomocą swoich współpracowników i pracowników. Spółka jest ponadto uprawniona do włączenia innych podwykonawców do realizacji Umowy lub Zlecenia. W takim przypadku postanowienia OWU wiążą klienta w stosunku do podwykonawcy.
 4. Zakres obowiązków Rekrutera określa każdorazowo Umowa lub Zlecenie.   
 5. Spółka zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków określonych w Umowie lub Zleceniu z zachowaniem należytej zawodowej staranności, wymaganej od podmiotów profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług objętych przedmiotem Umowy lub Zlecenia, a także jakości wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz rzetelnie i terminowo.
 6. Spółka zapewnia, że personel wyznaczony do realizacji Umowy posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

2. Definicje

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych ogólnych warunkach umów (OWU) otrzymują następujące znaczenie:
 • Zamówienie – dokument zawierający zakres współpracy i odpowiedzialności dedykowanego Talent Rekrutera do realizacji zadań w ramach Zamówienia
 • Zatrudnienie – nawiązanie współpracy między Spółką, a kandydatem w wyniku kampanii rekrutacyjnej na dowolnej ustalonej między nimi podstawie prawnej w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego, samozatrudnienia, jak też rozpoczęcie współpracy między tymi podmiotami na podstawie powołania, mianowania lub wyboru.

3. Wykonywanie Umowy lub Zleceń

 1. W wariancie współpracy RPO Klient ma do dyspozycji czas pracy Talent Rekrutera  zgodny z wybranym pakietem.
 2. W ramach realizacji Umowy Spółka zobowiązuje się do delegowania Talent Rekrutera w określonym z zamówieniu czasie pracy.
 3. W ramach realizacji Umowy Talent Recruiter zobowiązuje się do realizacji zadań ustalonych w zamówieniu.
 4. W ramach współpracy Strony ustalają co następuje:
 • Klient zobowiązuje się do współdziałania ze Spółką przy realizacji Zlecenia, a także do dostarczenia Spółce informacji lub dokumentów niezbędnych do rzetelnej realizacji Zlecenia przez Spółkę. Opóźnienia ze strony Klienta w przesyłaniu informacji nie mogą powodować negatywnych konsekwencji wobec Spółki w szczególności, jeśli spowoduje to wydłużenie okresu działań prowadzonych przez Spółkę;     
 • Spółka posiada prawo do zamieszczania stosownych informacji oraz logo Klienta na swojej stronie internetowej, profilach społecznościowych w zakresie współpracy z Klientem w celach marketingowych związanych z prowadzeniem rekrutacji na wskazane stanowisko, a także zwrócić się do Klienta z prośbą o przeprowadzenie business case study po skutecznej realizacji kampanii rekrutacyjnej na rzecz Klienta;

4. Wynagrodzenie Spółki

 1. Za wykonanie czynności określonych w Umowie lub Zamówieniu, Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie kalkulowane jako: (1) opłata abonamentowa określona w zamówieniu; i/lub (2) opłata za zatrudnienie (niezależnie od jego formy prawnej) kandydata przez Klienta wskazana w Zamówieniu.
 2. Wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy Rekrutera zostało określone w Zamówieniu
 3. Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury.
 5. Klient wyraża zgodę na wysyłanie i otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktury Spółki będą wysyłane na uzgodniony z Klientem w Zleceniu lub Umowie adres e-mail.
 6. W przypadku braku płatności faktur w terminie ich płatności, Spółka wystosuje stosowne wezwanie do zapłaty na rzecz Klienta i obciąży go w tym wezwaniu opłatą administracyjną w wysokości 170,00 PLN, a także będzie uprawniona do naliczania odsetek za opóźnienie w ustawowej wysokości.
 7. Brak płatności faktur w terminie 14 dni od daty wysłania Klientowi wezwania do zapłaty będzie upoważniać Spółkę do zawieszania współpracy do czasu uregulowania płatności na rzecz Spółki.
 8. W razie problemów z płatnościami, Klient może kontaktować się z działem księgowym Spółki pod adresem e-mail wiktoria@everuptive.com lub numerem telefonu: +48 536 195 427.
 9. Każda zmiana wprowadzona przez klienta wymaga potwierdzenia przez osobę upoważnioną po stronie Klienta. Korekta zamówienia stanowi załącznik do pierwotnego zamówienia.

5. Czas trwania i rozwiązanie Umowy lub Zlecenia

 1. Umowa lub Zlecenie zostaje zawarte na czas określony.
 2. Umowa lub Zlecenie może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym w przypadku rozpoczęcia danego Zlecenia lub Umowy, Spółka dokończy je i otrzyma w tym zakresie stosowne wynagrodzenie.
 3. Za usługi wykonane przez Spółkę do momentu wygaśnięcia Umowy lub Zlecenia, Spółce będzie przysługiwać wynagrodzenie określone     w Umowie lub Zleceniu.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Strony zgodnie oświadczają, że administratorami danych osobowych wskazanych w Umowie lub Zleceniu wobec osób uprawnionych do    reprezentacji stron oraz danych osobowych osób do kontaktu, z chwilą ich udostępnienia sobie nawzajem odpowiednio jest Spółka i Klient.
 2. Spółka i Klient oświadczają, że będą przetwarzać i zabezpieczać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Każdy z administratorów danych, o których mowa w pkt. 2.6 powyżej będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy lub Zlecenie, w szczególności w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania drugiej strony i kontaktowania się z nią.
 4. Każdy z administratorów danych, o których mowa w pkt. 26 powyżej poinformuje osoby, których dane wskazuje w Umowie lub Zleceniu     oraz udostępnia w związku z Umową lub Zleceniem dla potrzeb     określenia sposobu realizacji usługi lub do kontaktów, o przekazaniu drugiej stronie danych osobowych tych osób, celu i zakresie zbierania danych, oraz wszelkich innych informacjach wymaganych zgodnie z art. 14 RODO informacje, jakie administrator danych (odbiorca danych) powinien przekazać osobie której dane dotyczą. 
 5. W zakresie rekrutacji kandydatów do pracy przez Spółkę dla Klienta, Klient i Spółka są niezależnymi administratorami danych kandydatów do pracy i każdy z nich we własnym zakresie poinformuje kandydatów o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, przy czym Klient ma obowiązek poinformować kandydatów od momentu udostępniania mu danych danego kandydata przez Spółkę.

7. Zakaz współpracy

 1. Klient zobowiązuje się w trakcie trwania współpracy Stron oraz przez okres 12 miesięcy od zakończenia współpracy (niezależnie od podstawy prawnej i przyczyny) nie oferować lub w jakikolwiek inny sposób nawiązywać współpracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. stosunku pracy, zlecenia) osobiście lub za pośrednictwem jakichkolwiek podmiotów lub osób z pracownikami lub współpracownikami Spółki.
 2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 powyżej, Spółka ma prawo żądać kary umownej od Klienta w wysokości 100.000 PLN za każdy przypadek naruszenia. Jeśli wartość szkody poniesionej przez Spółkę w wyniku takiego naruszenia przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka będzie uprawniona do żądania odszkodowania w pełnej wysokości takiej szkody na zasadach ogólnych.

8. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli któreś z postanowień OWU jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego, należy powziąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne.    
 2. OWU stanowią integralną część Umowy lub Zamówienia. Wszelkie odstępstwa od OWU wymagają wyraźnego zawarcia odpowiednich postanowień w Umowie lub Zamówieniu.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową lub Zamówieniem a OWU, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy lub Zamówienia.  
 4. Spółka może w każdym czasie zmienić Regulamin poprzez udostępnienie na swojej stronie internetowej jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym, chyba że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Spółka zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację na swojej stronie internetowej pod linkiem https://talentplace.pl/regulamin-owu-rpo przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do Umów lub Zamówień zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.      
 5. Umowa lub Zamówienie oraz niniejsze OWU podlegają prawu polskiemu, przy czym w sprawach w nich nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w związku z Umową lub Zamówieniem, a których stronom nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny     właściwy dla siedziby Spółki.
 7. Niniejsze OWU wiążą Klienta, w przypadku doręczenia OWU przed zawarciem Umowy lub Zamówienia, a także udostępnienia OWU Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej Spółki, przy czym Spółka oświadcza, że udostępnione na stronie internetowej pod adresem: https://talentplace.pl/regulamin-owu-rpo OWU mogą być przez Klienta w każdym czasie odtwarzane, Klient ma ponadto możliwość ich każdorazowego drukowania oraz zapisywania na swoim komputerze.