Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.talentplace.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania przez Kandydatów z serwisu internetowego https://talentplace.pl oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Kandydatów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Każdy Kandydat z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”)

Realizacja odpłatnych Usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Administrator, Usługodawca lub Everuptive – oznacza spółkę Everuptive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. ul. Fabryczna 1, 31-533 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 zł, tel.: +48 [536 195 427], e-mail: kontakt@talentplace.pl. Adresy i numer telefonu podane w niniejszej definicji są jednocześnie danymi do kontaktu z Usługodawcą;

Aplikacja – ogół danych i informacji przesłanych przez Kandydata Usługodawcy w związku z zamieszczeniem Ogłoszenia w Serwisie, m.in.: CV, list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata;

Kandydat – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu skorzystania z Usług i nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą

Konto (Konto Kandydata) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Kandydatowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu; Konto może być wykorzystywane do składania aplikacji na konkretne Ogłoszenie;

Lektor – osoba fizyczna mówiąca w danym języku obcym co Kandydat, która przeprowadza z Kandydatem rozmowę wstępną w języku obcym w celu weryfikacji znajomości deklarowanego przez Kandydata języka obcego;

Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi

Ogłoszenie – ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie lub wskazane przez Rekrutera lub Project Managera

Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu

Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Kandydata Konta w Serwisie;

Rekruter – oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz Usługodawcy, która rekrutuje Kandydatów na dane stanowisko pracy dla Pracodawcy;

Project Manager – oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz Usługodawcy , która po otrzymaniu danych Kandydata od Rekrutera lub za pośrednictwem Serwisu kontaktuje się z Kandydatami w celu przeprowadzenia z nimi wstępnej 30 minutowej rozmowy weryfikacyjnej co do złożonej Aplikacji, ich umiejętności, doświadczenia zgodnie z przesłanymi dokumentami oraz dostępności pracy dla Pracodawcy oraz rekomenduje Pracodawcy danego Kandydata w związku z Ogłoszeniem;

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://talentplace.pl/

Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane osobowe, dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, Kursy wideo), informacje niechronione prawem autorskim; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część;

Usługa – oznacza usługi świadczone przez Everuptive za pośrednictwem Serwisu zarówno o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym.

 

Wymagania techniczne i Rejestracja

W celu uzyskania statusu Kandydata i korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędny jest: (i) komputer; (ii) dowolna przeglądarka internetowa; (iii) dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do Internetu ponosi Kandydat, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Kandydaci korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kandydat następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies;

lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Usługodawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Kandydata, a w szczególności w celu:

 • utrzymania sesji Kandydata (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Kandydat nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Kandydatów;
 • oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega zgodnie z procedurą opisaną w Serwisie.

Aby założyć Konto w Serwisie i korzystać z Usług, Kandydat musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz mieć zdolność do zawarcia skutecznej Umowy.

W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Kandydata polegające na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich jego rubryk. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje założenia Konta w Serwisie. Następnie Kandydat otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość od Everuptive z linkiem w celu dokończenia procesu Rejestracji. Prawidłowe kliknięcie na link powoduje automatyczne potwierdzenie Rejestracji oraz zalogowanie w Serwisie, co powoduje zakończenie procesu Rejestracji.

W trakcie procedury Rejestracji Kandydat zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Kandydat ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. W przypadku ustalenia, że podane przez Kandydata dane są niezgodne z prawdą, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta oraz jego wyrejestrowania z Serwisu, o czym Kandydat zostanie poinformowany przez Administratora drogą mailową. Kandydat nie ma prawa udostępniać swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z innych Kont Kandydatów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z prawdą. Podane przez Kandydata dane powinny być zgodne z prawdą przez cały okres korzystania z Serwisu. Kandydat może w każdym czasie modyfikować swoje dane w Serwisie.

Rejestracja jest bezpłatna.

Kandydat może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

 

Korzystanie z Serwisu

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE w postaci udostępniania narzędzi teleinformatycznych (zasoby Serwisu, Konto) w celu przechowywania Treści, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego zakończenia procesu Rejestracji w Serwisie przez Kandydata („Umowa”). Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Kandydat mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z odpłatnych usług wraz z wyraźną informacją o obowiązku zapłaty. Umowa o świadczenie takich usług zostaje zawarta w momencie wskazanym przez Usługodawcę podczas zamawiania danej Usługi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Everuptive i Kandydata.

Każdy Kandydat ma prawo do:

 • aktualizowania danych zawartych w Koncie;
 • przeglądania Ogłoszeń w Serwisie;
 • po wyrażeniu uprzedniej zgody, otrzymywanie ofert pracy;
 • usunięcia swojego Konta oraz danych osobowych.

Usługodawca świadczy, w szczególności następujące Usługi na rzecz Kandydata:

 • umożliwienie utworzenia Konta Kandydata;
 • subskrypcję ofert, polegającą na informowaniu Kandydata o ofertach pracy, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
 • umożliwienie aplikowania na stanowisko pracy, którego dotyczy Ogłoszenie, poprzez przesłanie Aplikacji na Ogłoszenie lub określonego stanowisko pracy, na które rekrutuje Pracodawca za pośrednictwem Everuptive;
 • umożliwienie wprowadzenia CV, listu motywacyjnego oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
 • udostępnienie profili Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

Project Manager po złożeniu przez danego Kandydata Aplikacji na Ogłoszenie lub przekazania danych Kandydata przez Rekrutera będzie kontaktować się z Kandydatem w celu przeprowadzenia z nim 30 minutowej rozmowy wstępnej dotyczącej doświadczenia i umiejętności Kandydata zgodnie z informacjami przesłanymi przez Kandydata na określone Ogłoszenie Pracodawcy. Następnie, po takiej rozmowie, w zależności od Aplikacji w związku z Ogłoszeniem, Lektor przeprowadzi rozmowę z Kandydatem w celu weryfikacji znajomości języka obcego deklarowanego przez Kandydata.

 

Odstąpienie od Umowy    

Everuptive przekazuje Kandydatowi potwierdzenie zawarcia Umowy poprzez e-mail podany przez Kandydata przy założeniu Konta.

Kandydat będący konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na następujący adres: Everuptive sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 31-533 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@talentplace.pl. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Zwrot wzajemnych świadczeń, o ile zostały poniesione, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni: (i) w przypadku Usługodawcy, od dnia otrzymania oświadczenia Kandydata o odstąpieniu od Umowy; a (ii) w przypadku Kandydata, od dnia jego odstąpienia od Umowy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kandydata przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Niezależnie od ust. 1-4 powyżej, Kandydatowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z innym Kandydatem, niebędącym przedsiębiorcą, w zakresie odpłatnych Usług korzystania z dostarczonych przez takiego Kandydata Treści.

 

Ochrona danych osobowych

Usługodawca gwarantuje zachowanie prawa do prywatności Kandydatów.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są dla celów realizacji umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.

Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Kandydata.

Kandydat zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych oraz innych treści zgodnie ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.

Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z Usług.

Kandydat, wprowadzając swój wizerunek do Serwisu, wyraża zgodę na jego wykorzystywanie.

Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Kandydat może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.

Usługodawca przekuje Pracodawcom dane wybranych i zweryfikowanych Kandydatów w związku z Ogłoszeniem lub rekrutacją prowadzoną przez Everuptive dla danego Pracodawcy.

Kandydaci powinni zamieścić w dokumentacji przesyłanej na dane Ogłoszenie (np. CV) klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

Zobowiązania Kandydatów

Kandydat zobowiązuje się do:

 • niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;
 • niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
 • nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;
 • niemodyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kandydatów oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów i/lub oprogramowania Serwisu;
 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
 • niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;
 • dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Kandydat jest uprawniony.

 

Procedura zgłaszania bezprawnych Treści

Kandydat ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 UŚUDE. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

W przypadku powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@talentplace.pl.

Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności Treści, które stanowią:

 • utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy – Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku, gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Kandydat nie jest uprawniony do korzystania z nich w sposób umożliwiający zamieszczenie w Serwisie;
 • naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);
 • naruszenie przepisów obowiązującego prawa, m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks karny;
 • naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Kandydatowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w Serwisie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Kandydata w ramach Serwisu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Kandydata lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Kandydata złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Kandydat jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

 

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Kandydat, a które uniemożliwiają Kandydatowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

Kandydat jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

Kandydat ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utratę przez Kandydata danych lub inną szkodę Kandydata spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
 • skutki korzystania z Serwisu przez Kandydata w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym, treść wszelkich wypowiedzi Kandydata, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Kandydata lub podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Kandydat ponosi odpowiedzialność.

 

Procedura reklamacyjna i zgłaszanie naruszenia prawa

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń i usterek.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności z uwagi na konieczność prac konserwacyjnych Serwisu, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, przy czym w taki sposób, aby nie naruszało to praw Kandydata.

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Kandydatów.

W trakcie korzystania z Serwisu, Kandydat zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub innych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

Kandydat ma prawo złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje powinny być kierowane na adres: kontakt@talentplace.pl

W reklamacji Kandydat powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Everuptive niezwłocznie zawiadomi Kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 

Rozwiązanie Umowy

Kandydat lub Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kandydata postanowień Regulaminu oraz po uprzednim bezskutecznym wyznaczeniu Kandydatowi dodatkowego 1-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń.

Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę, poinformuje Kandydata o tym fakcie na jego adres e-mail podany podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.

Kandydat wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@talentplace.pl, przy czym: (i) w przypadku samodzielnego usunięcia Konta przez Kandydata, Umowa rozwiązuje się z momentem jego usunięcia, natomiast (ii) w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, Umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 (dwa) dni.

 

Postanowienia końcowe

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu oraz zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

Everuptive ma prawo zmienić warunki Regulaminu. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Usługodawcy nowego Regulaminu. Everuptive zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin”. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług przez Kandydatów przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz konkretne pytania prześlij je do nas przez formularz kontaktowy.

"*" oznacza pola wymagane

Poznaj nas bliżej

Dołącz do naszej grupy
i bądź na bieżąco
z Talent Poolingiem

TP_www_BOTTOM_05_grupa_new

Talent Place jest częścią Everuptive Group, dostawcy skutecznych rozwiązań dla biznesu, działających w oparciu o potencjał Internetu i nowoczesnych technologii.

Masz pytania? kontakt@talentplace.pl